Docent, dr. Slavko Ziherl, dr. med

Dr. Slavko Ziherl

Docent, dr., dr. med., spec. psihijatar, viši savjetnik

Medicinski fakultet u Ljubljani završio je 1970. godine, specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Psihijatrijskoj klinici Ljubljana 1976., a specijalizaciju iz psihijatrije u Nizozemskoj 1993. godine. Doktor je znanosti s područja psihijatrije. Godinu je dana specijalizirao psihijatriju u Velikoj Britaniji. Usavršavao se u SAD, Velikoj Britaniji i Kanadi.

Bio je voditelj Centra za liječenje ovisnosti od alkohola Sveučilišne psihijatrijske klinike Ljubljana, od 1978 do 1990. Predstojnik Centra za kliničku psihijatriju Sveučilišne psihijatrijske klinike je bio od 1994 do 1996, a nakon toga stručni direktor SPS Psihijatrijske klinike Kliničkog centra do 1998. Nakon osamostaljenja Psihijatrijske klinike Ljubljana bio je njen direktor do 2000. godine. Od 2004. njen je stručni direktor. Od 1976. radi i u ambulanti za liječenje spolnih smetnji, a od 1996. godine je i vodi.

Visokoškolski je učitelj psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Ljubljani od 1997. godine, a od 1996.godine nositelj je predmeta Sudska psihopatologija na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Na Medicinskom je fakultetu, od 1994. godine, vodio poslijediplomski studij iz psihoterapije. Nositelj je predmeta Forenzička psihijatrija na Magistarskom studiju iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu. Predaje na poslijediplomskom studiju iz psihopatologije na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Nacionalni je koordinator za specijalizaciju iz psihijatrije i glavni mentor specijalizantima psihijatrije.

Bio je član Zdravstvenog vijeća pri Ministarstvu zdravstva (1997-2002). Od 1999. je član Odbora za stručno medicinska pitanja pri Liječničkoj komori Slovenije. Prvi je puta bio predsjednik Udruženja psihijatara SZD od 1996. do 2000. godine. Ponovno je predsjednik Udruženja psihijatara od 2004. godine pa na dalje. Predsjednik je Proširenog stručnog kolegija za psihijatriju. Od 1995. godine predstavnik je Udruženja psihijatara i ZZ Slovenije u U.E.M.S., Psihijatrijska sekcija i EBP (Europsko Vijeće za Psihijatriju). Od 2001. godine je potpredsjednik EBP.

Autor je knjige o borbi protiv alkoholizma, knjige o autohipnozi, više poglavlja u stručnim knjigama, suurednik i autor više poglavlja u udžbeniku Psihijatrija, s engleskog je preveo 10 psiholoških priručnika. Njegovu bibliografiju čini više od 190 jedinica. Objavljuje u novinama i časopisima. Sa stručnim prilozima nastupa na radiju i televiziji.

Rođen je 1945. u Ljubljani. Živi u Ljubljani, oženjen je i ima dvoje djece.